Általános Szerződési Feltételek

ELTE SPORT Kft.
SPORTKÖZPONTOK TERÜLETEINEK/PÁLYÁINAK BÉRLETI SZERZŐDÉSEINEK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021.07.01 napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.
A szerződés nyelve: magyar
Honlapjának címe: www.eltesport.hu


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő és az ELTE SPORT Kft. (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körút 7, adószám: 14559095-2-43), mint Bérbeadó (a továbbiakban “Bérbeadó”) által üzemeltetett sportközpontokban, illetve sporttelephelyeken található sportpályák bérletére (valamint a Bérlő igényétől függően nyújtott kiegészítő szolgáltatásokra) kötött szerződések általános szerződési feltételeit tartalmazza, mely a Bérlő és a Bérbeadó közötti egyedi (pálya/terem) Bérleti Szerződés elválaszthatatlan része.


ELŐZMÉNYEK

Az ELTE SPORT Kft. az ELTE-vel kötött 2008.12.22-én, majd egységes szerkezetben 2019.04.30-án létrejött Megállapodás alapján jogosult az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő sportközpontokban, illetve telephelyeken található sportpályák hasznosítási jogára, bérbeadására. (továbbiakban összefoglalva: Bérlemény)
Vonatkozó telephelyek:

 • 1117 Bp., Bogdánfy Ödön u. 10/A
 • 1117 Bp., Bogdánfy Ödön u. 10/B
 • 1119 Bp., Mérnök u. 35.
 • 1237 Bp., Vizisport u. 48.


FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Bérlő: Bérlő minden természetes vagy jogi személy, amely vagy aki Bérbeadóval kötött külön megállapodás alapján a fentiek szerint körülírt helyszíneken helyiséget bérel.
Bérbeadó: az a jogi személy (ELTE Sport Kft.), amely Bérlővel kötött külön megállapodás alapján a fentiek szerint körülírt helyszíneken helyiséget bérbe ad.
Szerződő Felek: Bérlő és Bérbeadó együttes elnevezése.
Bérlemény: ELTE sportközpontokban, illetve telephelyeken található sportpályák: teniszpályák, műfüves labdarúgó pályák, parkettás/tükrös/filces termek/teremrészek.


BÉRBEADÓ ADATAI

A szolgáltató neve: ELTE SPORT Sportszolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körút 7
Postacím: 1117 Budapest, Bogdánfy út 10.
Cégjegyzékszáma: 01-09-909349
Adószáma: 14559095-2-43
Statisztikai számjel: 14559095-9311-113-01  


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A BÉRBEADÓ ÁLTAL A BÉRLEMÉNYBEN NYÚJTOTT, A BÉRLETI DÍJBAN FOGLALT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 1. Bérbeadó a Bérlővel kötött egyedi bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti Szerződés) alapján a Bérlő használatába adja a Bérbeadó által üzemeltetett az egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott Bérlemény épületének helyiségeit (a továbbiakban: Bérlemény).
 2. Bérlő a helyisége(ke)t kizárólag a Bérleti Szerződésben egyedileg meghatározott sporttevékenység / sportrendezvény megvalósítása céljából jogosult igénybe venni.
 3. Bérlő a Bérlemény, az ahhoz tartozó berendezések, felszerelési tárgyak, eszközök birtokbavételével a Bérlemény, valamint az ahhoz tartozó berendezések, felszerelési tárgyak, eszközök tulajdonjogát nem szerzi meg, Szerződő Felek szándéka kizárólag a használati jog időleges, ellenérték fejében történő átengedésére irányul.
 4. Bérbeadó a bérleti jogviszony időtartama alatt biztosítja a Bérlemény rendeltetésszerű használatához szükséges energiaellátást (elektromos áram, gáz, víz, csatornaszolgáltatás). 


2. BÉRLŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A Bérlő a Bérleményt alkalmanként rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban veszi át és ennek megfelelő állapotban köteles visszaszolgáltatni.
 2. A Bérlő a Bérleményt kizárólag a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szerződésben megjelölt célra, jóhiszeműen és rendeltetés szerűen, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül köteles használni, és ennek ellenértékeként Bérleti díjat köteles fizetni a Bérbeadó részére.
 3. A Bérlő a Bérleményt a jelen szerződésben meghatározott céltól eltérő célra használni, azt bármely magánszemély, vagy jogi személy részére használatba adni nem jogosult.
 4. A Bérlő köteles gondoskodni a Bérlemény rendeltetésszerű használatáról és köteles betartani a létesítmény használatára vonatkozó házirendi, pályahasználati előírásokat, így figyelemmel lenni a nem dohányosok védelmében tett utasításokra. A Bérlő kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a Bérbeadó szabályzatait és utasításait betartja, és tartózkodik minden olyan tevékenységtől, magatartástól, amely a Bérbeadó és az ELTE rendeltetésével ellentétes, illetőleg jó hírnevüket sérti vagy veszélyezteti. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy minden vele szerződő (jogviszonyban álló) személlyel betartatja a létesítmény használatára vonatkozó előírásokat.
 5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérleményben semminemű átalakítási munka nem végezhető.
 6. A Bérlő teljes körű anyagi felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a szerződésellenes vagy rendeltetésellenes használat következménye, különös tekintettel az általa vagy alkalmazottja, tagja, az általa a beengedett, illetve az érdekében eljáró harmadik személyek által a Bérleményben okozott károkért, beleértve az ingatlan bármely más részén okozott károkat is (pl.: ablaktörés).
 7. A Bérlő a felmerült káreseményekről haladéktalanul köteles szóban és írásban is tájékoztatni a Bérbeadót, valamint köteles a felmerülő károkat a Bérbeadónak öt napon belül megtéríteni.
 8. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó nem felel a harmadik személy által a Bérlemény használatával összefüggésben a Bérlőnek okozott károkért, illetve a Bérlő által harmadik személynek okozott károkért.
 9. A Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó nem biztosít térítésmentes pótlási lehetőséget, amennyiben a Bérlő a saját hibájából nem jelenik meg, és nem használja a Bérleményt a jelen szerződésben meghatározott időpontban.
 10. A Bérlő személyes tárgyainak megőrzéséért a Bérbeadó felelősséget nem vállal, a megőrzésről a Bérlő köteles gondoskodni.
 11. A Bérlő vállalja továbbá, hogy az igénybevétel ideje alatt gondoskodik a Bérlemény és környezete tisztán tartásáról, valamint kiemelt figyelemmel van a használat során keletkezett szemét kijelölt szemétgyűjtőkbe történő elhelyezéséről. Továbbá a Bérlő a szerződés időtartama végeztével köteles a használt területeken a szemetet összegyűjteni és a kijelölt szemétgyűjtőkbe elhelyezni.
 12. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Bérlő a Bérleti díj megfizetésével késedelembe esik, Bérlő köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló az aláírás napján hatályban lévő jogszabályok alapján a (2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48 § szerinti) késedelmi kamat megfizetésére.
 13. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérlő a Bérleti díj megfizetésével késedelembe esne, a késedelem napjától a késedelem időtartamára a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamat megfizetésére köteles.
 14. A Bérlő a Bérleményt megtekintette a Bérleti körülményeket megismerte és azokat elfogadta.
 15. Pótlási lehetőségek

A sportközpontok területeinek/pályáinak bérlése vonatkozásában, a Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó teljes bérleti díjat számol fel olyan estekben, ha a Bérbeadón kívülálló okok miatt ellehetetlenül a Bérlemény használata:

- Teniszpályák esetében pl.: rossz időjárási körülmények: eső, hó, felázott pálya stb…

- Műfüves pálya esetében azonnali hibaelhárítás balesetveszély elkerülése pl.: műfű ragasztás/pályakarbantartás,

- Belső termek esetében azonnali hibaelhárítás balesetveszély elkerülése pl.: csőtörés.

Bérbeadó ezekben az esetekben nem tudja játékra biztosítani a pályát. Az ellehetetlenülés tényét a Bérbeadó képviselője (pályakarbantartója) állapítja meg és jelzi a recepciós szolgálatnál/központi irodáján keresztül a Bérlő felé.
A Bérbeadó recepciószolgálata/központi irodája pontosan vezeti az így elmaradt órákat, melyek pótlására a Bérbeadó pótlási lehetőséget biztosít kizárólag a pályák szabad kapacitásának terhére, további díj, költség felszámítása nélkül, továbbá a szerződés lejártától mindaddig, amíg az időjárás lehetővé teszi, de maximum a szerződés lejártától számított 2 hétig.
A pótlási lehetőséget a Bérlő köteles legkésőbb 48 órával a választott időpont előtt egyeztetni Bérbeadó email címén keresztül: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

16. A Bérlő elfogadja, hogy a sportpályákon az alábbi cipőtípusok használhatóak:

1. teniszpályán: teniszcipő, tornacipő, edzőcipő, teremcipő,
2. parkettás teremben: tornacipő, edzőcipő, teremcipő,
3. műfű borítású kispályán: tornacipő, edzőcipő, teremcipő és hernyótalpas cipő használata a megengedett. Mindenféle stoplis cipő használata tilos!

 

3. BÉRBEADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 1. A Bérbeadó jogosult a Bérleti díjra.
 2. A Bérbeadó folyamatosan köteles gondoskodni a Bérlemény megfelelő színvonaláról, a higiéniáról és a pálya, valamint a sporteszközök biztonságos állapotáról.
 3. A Bérbeadó a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül bármikor jogosult a Bérlemény szerződésszerű és rendeltetésszerű használatát ellenőrizni. Amennyiben a Bérbeadó rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatot észlel, követelheti az ilyen jellegű használat azonnali megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredő kárának a Bérlő általi megtérítését. Amennyiben a Bérlő a szerződésellenes vagy rendeltetésellenes használattal a felszólítás ellenére sem hagy fel, a Bérbeadó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítést követelni.
 4. A Bérbeadó alkalmanként rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban bocsátja a Bérlő rendelkezésére a Bérleményt, szavatol azért, hogy a Bérlemény a jelen szerződés időtartama alatt alkalmas a szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozná, vagy akadályozná.
 5. A Bérbeadó köteles viselni az ingatlannal kapcsolatos mindazon közterheket, amelyek, mint a Bérlemény üzemeltetőjét terhelik.
 6. A Bérbeadó az öltözőkben, illetve a pálya területén hagyott értéktárgyakért és egyéb felszerelésekért semminemű felelősséget nem vállal.
 7. A Bérleményt és annak berendezéseit, eszközeit minden résztvevő saját felelősségére használhatja. Az esetleg bekövetkező sérülésekért, balesetekért a Bérbeadó felelősséget nem vállal, ezekért kártérítési kötelezettség nem terheli.
 8. A Bérbeadó köteles megadni a Bérlőnek a Bérlő felhívására a Bérlemény és az abban található eszközök szabályszerű használatához szükséges minden információt.
 9. Abban az esetben, ha Bérlő a Bérleti díj fizetési határidejét elmulasztja, nem jogosult igénybe venni a Bérleményt, mindaddig, amíg tartozását meg nem fizeti a Bérbeadónak.


4. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 1. A Bérbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlő
  1. késedelembe esne díjfizetési kötelezettségével, és az írásbeli fizetési felszólításnak sem tesz eleget, illetve a megjelölt határidő is eredménytelenül telne el,
  2. a Bérleményt a jelen szerződésben megjelölt rendeltetéstől eltérő módon, vagy a Bérbeadónak kárt, vagy kárveszélyt okozó módon használja,
  3. a Bérlő vagy a hozzátartozó személyek a Bérbeadóval vagy alkalmazottaival szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak,
  4. a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét (így pl. a felmerülő károkkal kapcsolatban előírt értesítési kötelezettségét) nem teljesíti,
  5. a Bérlő vagy a hozzátartozó személyek a Bérleményt, illetve a hozzá tartozó területet rongálják, vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják.
 2. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szerződő Felek haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni, a Bérlő pedig köteles felhagyni a használattal, a Bérleményt rendeltetésszerű állapotban a Bérbeadónak átadni és a Bérleményt azonnali hatállyal elhagyni.
 3. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a Bérleményhasználati idő lejártával birtokvédelmet nem élvez.
 4. A bérleti szerződés a külön megkötött Bérleti Szerződésben foglalt határozott idő leteltével megszűnik.


5. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan egymás kölcsönös érdekeit szem előtt tartva, jóhiszeműen járnak el.
 2. A Felek tudomásul veszik, hogy – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján – érvényesen nem tagadhatják meg a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén. A Felek az adatkezelések során az Infotv.-nek, az egyéb vonatkozó jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járnak el. Alkalmazzák és figyelembe veszik az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) megfogalmazottakat is.
  A szerződésben megadott kapcsolattartó személyes adatait csak a jelen szerződés teljesítése során és a szerződés hatálya, illetve megőrzésének ideje (8 év) alatt kezelik.
 3. Szerződő felek rögzítik, a jelen szerződéssel kapcsolatos hatályos jognyilatkozatokat kizárólag írásban lehet megtenni, és a közöttük létrejött egyedi Bérleti Szerződésben hivatkozott címekre lehet postai úton tértivevénnyel küldeni.
 4. A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon minden körülmény között kézbesítettnek kell tekinteni.
 5. Jelen ÁSZF rendelkezései mind a sportpályák Bérlőire, mind a Bérbeadóra nézve kötelezőek, de az egyes szolgáltatások kapcsán – a jogszabályok keretein belül – azoktól kölcsönös egyetértéssel, írásban el lehet térni.
 6. Amennyiben az ÁSZF és a Bérlővel megkötött egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései között ellentmondás áll fenn, úgy az egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései irányadóak.
 7. Jelen ÁSZF-ben és a Szerződő Felek által megkötött egyedi Bérleti Szerződésben nem, illetve nem kimerítően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadók.
 8. Amennyiben Felek tizenöt (15) napon belül nem tudnak megegyezni a vitás kérdésekben, abban az esetben kikötik és magukra nézve kötelezőnek tartják jelen Szerződésből származó jogviták eldöntésében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontja alapján a bérlemény helye szerinti bíróság illetékességét.
 9. Az ÁSZF-et a Bérbeadó az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségeiben kifüggeszti, valamint elérhetővé teszi a Bérbeadó honlapján (www.eltesport.hu), továbbá a szerződéskötést megelőzően, valamint bármikor a szerződés hatálya alatt a Bérlő kérésére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.
 10. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy mind a Bérbeadóra, mind a Bérlőre vonatkozóan az aláírás napján hatályban lévő jogszabályok a mérvadóak.

 

 

Budapest, 2021.07.01
ELTE Sport Kft.

 


Nyomtatás